tel. kom. 664 771 066
Skuteczna technika terapeutyczna działająca na cały organizm

Czym jest BOWTECH?

BOWTECH, zwana też Techniką Bowena to holistyczna (działająca na cały organizm) metoda terapeu­tyczna , delikatna, niein­wazyjna i wyjątkowo skuteczna zarówno w stanach ostrych jak i przewlekłych. W tej technice terapeuta jest przekaź­nikiem, który uruchamia nasze naturalne predys­pozycje do samole­czenia. Za jego pośred­nictwem wysyłane są sygnały do autono­micznego systemu nerwowego pacjenta , a resztę pracy wykonuje sam organizm w czasie odpowia­dającym jego możli­wościom. Ma to na celu przywrócenie równowagi ‚odtwa­rzając „pamięć komórkową” z czasów pierwotnego stanu ustroju. Ta terapia nie ma barier wiekowych. Stosować ją można nieza­leżnie od wieku i stanu zdrowia.

Jak działa Bowtech? Istnieje wiele teorii na temat mecha­nizmów fizjo­lo­gicznych dzięki którym Bowtech osiąga swoje rezultaty, przyspa­rzające mu sławy. Oprócz przywracania równowagi autono­micznego układu nerwowego, ruchy i procedury Bowena mogą zresetować organizm by leczył sam siebie, urucha­miając (poprzez m.in. system nerwowy i hormonalny) nastę­pujące mechanizmy:
  • Odruch rozciągania: większość ruchów wykonuje się na przyczepie początkowym, końcowym lub brzuścu mięśnia, gdzie usytuowane są receptory, informując system nerwowy o stanie napięcia, długości, czy rozcią­gnięcia w tkance mięśniowo-ścięgnowej. Te receptory są uruchamiane w trakcie wykonywania 2 ostatnich elementów ruchu Bowena – „pobudzenia” i „przeto­czenia”, zmieniając bodziec odbierany przez układ nerwowy. W ten sposób może się zmienić pętla bólu/skurczu mięśniowego
  • Proprio­re­ceptory stawów: Wszystkie ruchy wykonane w okolicy stawów, oddziałują bezpo­średnio na torebkę stawową i więzadła, które są obficie unerwione przez proprio­re­ceptory. Tu znów bodziec będzie odebrany przez układ nerwowy, wywołując unormowanie funkcjo­nowania stawu, bez konieczności siłowej manipulacji. Badania naukowe (Bernie Carter 2002 „Doświad­czenia pacjentów z syndromem zamar­z­niętego barku i jego leczeniem Techniką Bowena”Terapie Komple­mentarne w Pielę­gniarstwie i położ­nictwie v. 8, str. 204-210) potwierdziły wzrost poziomu ruchomości w stawie wykazującym ograniczenia.
  • Powięź: każdy ruch Bowena jest wykonywany na poziomie zewnętrznej powięzi i oddziałuje na związek między powięzią, a nerwem, mięśniem, czy ścięgnem, poprzez jej urucho­mienie. Powięź odgrywa główną rolę w koordynacji mięśniowej, postawie ciała, a przede wszystkim w integracji struk­tu­ralnej i funkcjo­nalnej. Wszystko to reaguje negatywnie na usztyw­nienie, skurczenie, skręcenie i odwod­nienie powięzi. W następstwie zabiegów Bowtech nie jest niczym niezwykłym dostrzeżenie rozluź­nienia ściśle przyle­gającej tkanki, zmięk­czenie blizny, poprawy postawy i ruchomości, bez przykrej mobilizacji, czy rozciągania.
  • Segmentarny odruch skórno-trzewny: niektóre ruchy Bowena uruchamiają te odruchy. Wywołują one odpowiednią reakcję w narządach wewnętrznych na skutek stymulacji skóry, mięśni i nerwów.
  • Punkty akupunk­turowe i meridiany: Większość ruchów Bowena pokrywa się z punktami akupunk­tu­rowymi, a niektóre przecinają dwa lub trzy meridiany jedno­cześnie. Specjaliści od akupunktury powiązali wskazania i efekty ruchów Bowena z odpowia­da­jącymi punktami akupunk­tu­rowymi. Skomen­towali oni również natych­miastową zmianę tętna akupunk­tu­rowego w odpowiedzi na ruchy i procedury. Pokrywanie się tych dwóch systemów może tłumaczyć bardzo silny aspekt wibracyjny tej techniki i jej oddzia­ływanie na organy wewnętrzne.
  • Harmonijne wibracje lub model rezonansowy: Ruchy Bowena ustanawiają schemat wibracji, który przywraca organizm do równowagi i harmonii.
  • Naczynia chłonne: Niektóre procedury Bowena aktywują drenowanie w systemie limfa­tycznym, wspomagając system odpornościowy.

Oczysz­czenie organizmu zostaje zapocząt­kowane w czasie sesji Bowena, popra­wiając w ten sposób jego zdolność do wykonywania czynności na poziomie komórkowym.